Gratis levering voor alle bestellingen boven € 50 in België!

algemene voorwaarden


VERKOOPVOORWAARDEN

Art.1 - Doel

Het doel van deze algemene verkoopvoorwaarden is om, uitsluitend vanwege de relaties die zij op internet tot stand brengen, de rechten en plichten van de partijen te definiëren die voortvloeien uit de online verkoop van de producten die op de site worden aangeboden.

Deze zijn van toepassing op online verkopen op Europees grondgebied, met uitsluiting van elk ander document, ongeacht of de koper een professional of een consument is.

De verwerving van een goed of dienst via deze site impliceert de onvoorwaardelijke aanvaarding door de koper van deze verkoopvoorwaarden.

Kunst. 2 – Producten/Prijzen

 • Producten: de producten die door de verkoper te koop worden aangeboden, zijn de producten die op de site verschijnen op de dag van raadpleging door de gebruiker, binnen de grenzen van de beschikbare voorraden.

Elk product gaat vergezeld van een door de leverancier opgestelde beschrijving.

Deze producten en diensten worden aangeboden zolang de voorraad strekt. Indien ondanks zijn inspanningen alle of een deel van de artikelen niet beschikbaar zijn, brengt de verkoper de koper hiervan zo snel mogelijk op de hoogte en biedt hem de mogelijkheid om te kiezen tussen wachten of het kosteloos annuleren van de bestelling van de niet-beschikbare artikelen. Beschikbare artikelen worden normaal geleverd.

 • Prijs: prijzen zijn aangegeven in euro's en geldig in alle landen van de eurozone. Ze houden rekening met mogelijke kortingen en met de BTW, van toepassing op de dag van de bestelling. De prijzen die van toepassing zijn op de bestelling zijn de prijzen die van kracht zijn op het moment van de bevestiging van de bestelling.

 • De verzendkosten bedragen EUR, maar variëren afhankelijk van de bestemming en het gewicht van de pakketten.

 Kunst. 3 – Registratie en validatie van de bestelling

De koper die een product of dienst wil afnemen, moet:

 • het identificatieformulier invult waarop hij alle gevraagde contactgegevens zal vermelden of zijn klantnummer zal vermelden als hij er een heeft;
 • vul het online bestelformulier in met alle referenties van de gekozen producten of diensten;
 • valideer uw bestelling na controle;
 • betaling verrichten onder de gestelde voorwaarden;
 • bevestig uw bestelling en betaling.

De bevestiging van de bestelling impliceert de aanvaarding van deze verkoopvoorwaarden, de erkenning ervan een perfecte kennis te hebben en afstand te doen van het recht om zich te beroepen op de eigen aankoopvoorwaarden of andere voorwaarden.

Alle verstrekte gegevens en de vastgelegde bevestiging vormen het bewijs van de transactie. Bevestiging is de moeite waard om te ondertekenen en transacties te accepteren.

De verkoper zal per e-mail de bevestiging van de geregistreerde bestelling communiceren.

Kunst. 4 – Levering

Voor alle beschikbare artikelen bedraagt ​​de levertijd 7 kalenderdagen (werkdagen) vanaf de dag die volgt op de validatie van de bestelling door de koper.

De door de koper bestelde producten worden geleverd op het adres vermeld op het bestelformulier van de koper, dat zich uitsluitend in het overeengekomen geografische gebied kan bevinden. De goederen worden vervoerd op risico van de verkoper tot de levering van de goederen op het door de koper opgegeven afleveradres. Vanaf dit moment neemt alleen de koper de risico's over. Levertijden worden uitsluitend ter informatie vermeld; indien deze meer dan dertig dagen na de bestelling bedragen, kan het verkoopcontract worden ontbonden en kan de koper worden terugbetaald.

Kunst. 5 – Betaling

Elke bestelling impliceert een bijdrage in de verzendkosten bedoeld in art. 2.

De bestelde artikelen blijven onze exclusieve eigendom tot de volledige betaling van de bestelling door de koper.

Kunst. 6 — Herroepingsrecht

Conform de wet heeft de particuliere koper het recht om aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van zijn aankoop, zonder boete en zonder opgave van motief, binnen 14 werkdagen vanaf de dag die volgt op de dag van levering van het product of het sluiten van de overeenkomst. het servicecontract. Dit herroepingsrecht behoort niet toe aan de professionele koper. Binnen deze termijn moet de particuliere koper zijn voornemen om af te zien per e-mail kenbaar maken info@almacafe.be en het geleverde product op eigen kosten en risico terugsturen naar de administratieve zetel van Alma Café: Clos de Bérine 19 1410 Waterloo. De producten moeten worden geretourneerd in de originele verpakking, onbeschadigd, vergezeld van al hun accessoires, de gebruikershandleiding en de originele factuur/leveringsbon. De aldus geretourneerde producten mogen op geen enkele manier zijn uitgepakt, verzegeld of gebruikt. Goederen die door de klant onvolledig, beschadigd, beschadigd of bevuild zijn, worden niet teruggenomen. Binnen 30 dagen, na aanvaarding van de terugzending van de goederen, verbindt de verkoper zich ertoe elke betaling terug te betalen, met uitzondering van de verzendkosten. Het herroepingsrecht kan niet worden uitgeoefend voor bederfelijke goederen die online worden verkocht. Deze beperking van het herroepingsrecht is gerechtvaardigd rekening houdend met de bederfelijke aard van de levensmiddelen en het feit dat de verkoper, eenmaal geleverd, niet meer kan garanderen dat deze goed verpakt zijn.

Bij een onterechte retourzending behoudt Almazone SRL zich het recht voor een volgende bestelling te weigeren.

Kunst. 7 – Bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens.

Het verstrekken van persoonlijke gegevens die zijn verzameld in het kader van de verkoop op afstand is verplicht. Deze gegevens zijn noodzakelijk voor de verwerking en levering van bestellingen en voor het opstellen van facturen. Deze informatie is strikt vertrouwelijk. Het niet verstrekken van informatie impliceert automatische afwijzing van de bestelling. De koper kan op elk moment toegang krijgen tot deze gegevens en rectificatie vragen, door een brief of e-mail te sturen, vergezeld van een dubbelzijdige fotokopie van zijn identiteitskaart. Bijkomende informatie over de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in verband met de verwerking van persoonsgegevens kunt u bekomen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel.

Art.8 – Intellectuele eigendom

Alle elementen van de site van de verkoper zijn en blijven het intellectuele en exclusieve eigendom van de verkoper.

Niemand heeft het recht om elementen van de site, softwarematig, visueel of geluid, om welke reden dan ook, zelfs gedeeltelijk, te reproduceren, exploiteren, herdistribueren of gebruiken.

Elke eenvoudige of hyperlink is ten strengste verboden zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de verkoper.

Art.9 – Persoonsgegevens

Toutes les données personnelles nécessaires au traitement d'une commande sont conservées par le vendeur ou ses collaborateurs et peuvent être transmises aux entreprises avec lesquelles le vendeur – ou ses fournisseurs – collabore(nt), lorsqu'une telle communication est nécessaire au traitement de la bestelling. De gebruiker geeft de verkoper ook toestemming om deze gegevens te gebruiken om statistieken op te stellen om zijn site, de goederen en de dienst die hij aanbiedt te verbeteren. Deze informatie kan ook worden gebruikt om de verspreiding, via welk communicatiemiddel dan ook, van informatie over de commerciële activiteiten van de verkoper aan zijn klanten mogelijk te maken. Tenslotte bewaart de verkoper persoonsgegevens om vervolgbestellingen te vergemakkelijken. De verkoper verbindt zich er voorts toe de informatie waarover hij beschikt niet bekend te maken aan een ander bedrijf of onderneming. De door de verkoper bewaarde gegevens kunnen op ieder moment opgevraagd en op eenvoudig verzoek gecorrigeerd worden.

Art.10 - Diversen

 1. Overmacht: de verkoper is niet verantwoordelijk voor de gehele of gedeeltelijke niet-uitvoering van zijn verplichtingen uit hoofde van dit contract, als deze niet-uitvoering veroorzaakt wordt door een gebeurtenis die overmacht inhoudt, in het bijzonder de aanwezigheid van computervirussen, in het geval van verstoring of gehele of gedeeltelijke staking, met name van postdiensten en transport- en/of communicatiemiddelen, overstromingen, brand, enz.

Gebeurtenissen die voldoen aan de criteria van de jurisprudentie worden als overmacht beschouwd.

 1. Gedeeltelijke nietigheid: Indien een of meer clausules van deze algemene verkoopvoorwaarden ongeldig worden verklaard of als zodanig worden verklaard bij toepassing van een wet, een verordening of na een definitieve beslissing van een bevoegde rechtbank, blijven alle andere clausules geldig.
 2. Volledig contract: deze algemene verkoopvoorwaarden en de samenvatting van de bestelling die naar de koper worden verzonden, vormen een contractueel geheel en omvatten alle contractuele relaties tussen de partijen. In geval van tegenstrijdigheid tussen deze documenten, prevaleren de algemene verkoopvoorwaarden.
 3. Toepasselijk recht – Bevoegde rechtsgebieden: deze algemene verkoopvoorwaarden en de contractuele relaties tussen de verkoper en de koper zijn onderworpen aan het Belgisch recht. In geval van een geschil zijn uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van de hoofdzetel van de verkoper bevoegd, behoudens dwingende bepalingen van openbare orde.
 4. Voor online geschillenbeslechting kunt u het Europese platform raadplegen: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=FR

 

Elke bestelling van een product dat op de site wordt aangeboden, impliceert raadpleging en uitdrukkelijke aanvaarding van deze algemene verkoopvoorwaarden.